Dewatering performance of sewage sludge under pretreatment with modified corn-core powder.

Guo, Zhiying; Ma, Liping; Dai, Quxiu; Yang, Jing; Ao, Ran; Wang, Lichun.
Sci Total Environ; 684: 402-412, 2019 Sep 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31154213