The Effects of Astragalus Polysaccharide on Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Morphology Induced by A549 Lung Cancer Cells.

Zhang, Yue-Mei; Liu, Yong-Qi; Liu, Dongling; Zhang, Liying; Qin, Jie; Zhang, Zhiming; Su, Yun; Yan, Chunlu; Luo, Ya-Li; Li, Jintian; Xie, Xiaodong; Guan, Quanlin.
Med Sci Monit; 25: 4110-4121, 2019 Jun 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31154455

Não foram localizados documentos relacionados