Mixed adenoneuroendocrine carcinoma of the extrahepatic bile duct: a case report.

Zhang, Hai-Wen; Kou, Kai; Qi, Jun; Xie, En-Bo; Wang, Meng; Li, Yan; Lv, Guo-Yue; Wang, Guang-Yi.
J Int Med Res; : 300060519850391, 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31154920