Downregulation of WW domain-containing oxidoreductase leads to tamoxifen-resistance by the inactivation of Hippo signaling.

Li, Juan; Feng, Xuefei; Li, Canyu; Liu, Jie; Li, Pingping; Wang, Ruiqi; Chen, He; Liu, Peijun.
Exp Biol Med (Maywood); : 1535370219854678, 2019 Jun 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31155927