An activity-based probe developed by a sequential dehydroalanine formation strategy targets HECT E3 ubiquitin ligases.

Xu, Ling; Fan, Jian; Wang, Yu; Zhang, Zhongping; Fu, Yao; Li, Yi-Ming; Shi, Jing.
Chem Commun (Camb); 55(49): 7109-7112, 2019 Jun 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31157339