Occurrence and distribution of microplastics in the surface water and sediment of two typical estuaries in Bohai Bay, China.

Wu, Nan; Zhang, Ying; Zhang, Xiaohan; Zhao, Ze; He, Jiahui; Li, Wenpeng; Ma, Yongzheng; Niu, Zhiguang.
Environ Sci Process Impacts; 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31157347