p53-Dependent pathway and the opening of mPTP mediate the apoptosis of co-cultured Sertoli-germ cells induced by microcystin-LR.

Wu, Jinxia; Liu, Haohao; Huang, Hui; Yuan, Le; Liu, Chuanrui; Wang, Yueqin; Cheng, Xuemin; Zhuang, Donggang; Xu, Min; Chen, Xinghai; Losiewicz, Michael D; Zhang, Huizhen.
Environ Toxicol; 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31157505

Não foram localizados documentos relacionados