Plasma metals and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes.

Long, Tengfei; Wang, Ruixin; Wang, Jing; Wang, Fei; Xu, Yali; Wei, Yue; Zhou, Lue; Zhang, Xiaomin; Yuan, Jing; Yao, Ping; Wei, Sheng; Guo, Huan; Yang, Handong; Wu, Tangchun; He, Meian.
Environ Int; 129: 497-506, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31158596

Não foram localizados documentos relacionados