Prenatal aluminum exposure is associated with increased newborn mitochondrial DNA copy number.

Liu, Bingqing; Song, Lulu; Zhang, Lina; Wu, Mingyang; Wang, Lulin; Cao, Zhongqiang; Zhang, Bin; Xu, Shunqing; Wang, Youjie.
Environ Pollut; 252(Pt A): 330-335, 2019 May 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31158661

Não foram localizados documentos relacionados