miR-449a inhibits cell proliferation, migration, and inflammation by regulating high-mobility group box protein 1 and forms a mutual inhibition loop with Yin Yang 1 in rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes.

Cai, Yongsong; Jiang, Congshan; Zhu, Jialin; Xu, Ke; Ren, Xiaoyu; Xu, Lin; Hu, Peijing; Wang, Bo; Yuan, Qiling; Guo, Yuanxu; Sun, Jian; Xu, Peng; Qiu, Yusheng.
Arthritis Res Ther; 21(1): 134, 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31159863