Loss of PICH promotes chromosome instability and cell death in triple-negative breast cancer.

Huang, Yan; Li, Wanjin; Yan, Weiwei; Wu, Jiaqi; Chen, Liang; Yao, Xiaohong; Gu, Feng; Lv, Luye; Zhao, Jiangman; Zhao, Ming; Xia, Tian; Han, Qiuying; Li, Teng; Ying, Xiaomin; Li, Tao; Xia, Qing; Li, Ailing; Zhang, Xuemin; Chen, Yuan; Zhou, Tao.
Cell Death Dis; 10(6): 428, 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31160555

Não foram localizados documentos relacionados