The juxtamembrane domains of Arabidopsis CERK1, BAK1, and FLS2 play a conserved role in chitin-induced signaling.

Zhou, Qi; Liu, Jun; Wang, Jingyi; Chen, Sufen; Chen, Lijuan; Wang, Jinfa; Wang, Hong-Bin; Liu, Bing.
J Integr Plant Biol; 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31161629