Association between oral health-related quality of life and depressive symptoms in Chinese college students: Fitness Improvement Tactics in Youths (FITYou) project.

Zhang, Zheng; Tian, Ying; Zhong, Fei; Li, Cai-Fu; Dong, Shu-Mei; Huang, Yan; Liu, Xing-Er; Huang, Cong.
Health Qual Life Outcomes; 17(1): 96, 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31164136