Disease severity and clinical outcomes of community-acquired pneumonia caused by non-influenza respiratory viruses in adults: a multicentre prospective registry study from the CAP-China Network.

Zhou, Fei; Wang, Yimin; Liu, Yingmei; Liu, Xuedong; Gu, Li; Zhang, Xiaoju; Pu, Zenghui; Yang, Guoru; Liu, Bo; Nie, Qingrong; Xue, Bing; Feng, Jing; Guo, Qiang; Liu, Jianhua; Fan, Hong; Chen, Jin; Zhang, Yongxiang; Xu, Zhenyang; Pang, Min; Chen, Yu; Nie, Xiuhong; Cai, Zhigang; Xu, Jinfu; Peng, Kun; Li, Xiangxin; Xiang, Pingchao; Zhang, Zuoqing; Jiang, Shujuan; Su, Xin; Zhang, Jie; Li, Yanming; Jin, Xiuhong; Jiang, Rongmeng; Dong, Jianping; Song, Yuanlin; Zhou, Hong; Wang, Chen; Cao, Bin.
Eur Respir J; 54(2)2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31164430

Não foram localizados documentos relacionados