Prediction of competing endogenous RNA coexpression network as prognostic markers in AML.

Wang, Jun-Dan; Zhou, Hong-Sheng; Tu, Xi-Xiang; He, Yi; Liu, Qi-Fa; Liu, Quentin; Long, Zi-Jie.
Aging (Albany NY); 11(10): 3333-3347, 2019 May 31.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31164492