Geographical origin traceability of Cabernet Sauvignon wines based on Infrared fingerprint technology combined with chemometrics.

Hu, Xiao-Zhen; Liu, Si-Qi; Li, Xiao-Hong; Wang, Chuan-Xian; Ni, Xin-Lu; Liu, Xia; Wang, Yang; Liu, Yuan; Xu, Chang-Hua.
Sci Rep; 9(1): 8256, 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31164667