Inhibition of bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice by the novel peptide EZY-1 purified from Eucheuma.

Yu, Huajun; Zhang, Zhao; Huang, Hui; Wang, Yajun; Lin, Biyun; Wu, Shang; Ma, Jingyao; Chen, Baoan; He, Zhan; Wu, Jun; Zhao, Zuguo; Zhang, Haitao.
Food Funct; 10(6): 3198-3208, 2019 Jun 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31165849

Não foram localizados documentos relacionados