The MMCT excited state of a localized mixed valence cyanido-bridged Ru<sup>II</sup>-Ru-Ru<sup>II</sup> complex.

Su, Shao-Dong; Zhu, Xiao-Quan; Zhang, Lin-Tao; Yang, Yu-Ying; Wen, Yue-Hong; Wu, Xin-Tao; Yang, Song-Qiu; Sheng, Tian-Lu.
Dalton Trans; 48(25): 9303-9309, 2019 Jun 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31166345

Não foram localizados documentos relacionados