Differential Roles of the mTOR-STAT3 Signaling in Dermal γδ T Cell Effector Function in Skin Inflammation.

Cai, Yihua; Xue, Feng; Qin, Hui; Chen, Xu; Liu, Na; Fleming, Chris; Hu, Xiaoling; Zhang, Huang-Ge; Chen, Fuxiang; Zheng, Jie; Yan, Jun.
Cell Rep; 27(10): 3034-3048.e5, 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31167146