TAF family proteins and MEF2C are essential for Epstein-Barr virus MYC super-enhancer activity.

Wang, Chong; Jiang, Sizun; Zhang, Luyao; Li, Difei; Liang, Jun; Narita, Yohei; Hou, Isabella; Zhong, Qian; Gewurz, Benjamin E; Teng, Mingxiang; Zhao, Bo.
J Virol; 2019 Jun 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31167905