Inhibition of miR-19a protects neurons against ischemic stroke through modulating glucose metabolism and neuronal apoptosis.

Ge, Xiao-Li; Wang, Jin-Li; Liu, Xin; Zhang, Jia; Liu, Chang; Guo, Li.
Cell Mol Biol Lett; 24: 37, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31168302