[Dental-craniofacial manifestation and treatment of rare diseases in China].

Luo, En; Shi, Bing; Chen, Qian-Ming; Zhou, Xue-Dong.
Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi; 37(2): 130-142, 2019 Apr 01.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31168978