[MicroRNA-29a-3p regulates osteoblast differentiation and peri-implant osseointegration in a rat model of hyperlipidemia by modulating Frizzled 4 expression].

Liu, Fei; Wang, Zhi-Feng; Liu, Fang-Fang; Xu, Jin-Zhao; Liu, Qibo; Lan, Jing.
Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi; 37(2): 200-207, 2019 Apr 01.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31168988