Polygenic effects of schizophrenia on hippocampal grey matter volume and hippocampus-medial prefrontal cortex functional connectivity.

Liu, Shu; Li, Ang; Liu, Yong; Yan, Hao; Wang, Meng; Sun, Yuqing; Fan, Lingzhong; Song, Ming; Xu, Kaibin; Chen, Jun; Chen, Yunchun; Wang, Huaning; Guo, Hua; Wan, Ping; Lv, Luxian; Yang, Yongfeng; Li, Peng; Lu, Lin; Yan, Jun; Wang, Huiling; Zhang, Hongxing; Wu, Huawang; Ning, Yuping; Zhang, Dai; Jiang, Tianzi; Liu, Bing.
Br J Psychiatry; : 1-8, 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31169117