Association between birth weight and diabetes: Role of body mass index and lifestyle in later life.

Hu, Chunyan; Mu, Yiming; Wan, Qin; Qin, Yingfen; Hu, Ruying; Shi, Lixin; Su, Qing; Yu, Xuefeng; Yan, Li; Qin, Guijun; Tang, Xulei; Chen, Gang; Gao, Zhengnan; Wang, Guixia; Shen, Feixia; Luo, Zuojie; Chen, Li; Huo, Yanan; Li, Qiang; Ye, Zhen; Zhang, Yinfei; Liu, Chao; Wang, Youmin; Wu, Shengli; Yang, Tao; Deng, Huacong; Chen, Lulu; Zhao, Jiajun; Lu, Jieli; Lin, Lin; Li, Mian; Du, Rui; Xu, Min; Xu, Yu; Wang, Tiange; Zhao, Zhiyun; Chen, Yuhong; Li, Donghui; Bi, Yufang; Wang, Weiqing; Ning, Guang.
J Diabetes; 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31170331

Não foram localizados documentos relacionados