Role of Senescence and Neuroprotective Effects of Telomerase in Neurodegenerative Diseases.

Ding, Xuelu; Liu, Xuewen; Wang, Feng; Wang, Fei; Geng, Xin.
Rejuvenation Res; 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31170886