Neferine inhibits LPS-ATP-induced endothelial cell pyroptosis via regulation of ROS/NLRP3/Caspase-1 signaling pathway.

Tang, Yang-Shuo; Zhao, Yan-Hua; Zhong, Yong; Li, Xiao-Zhao; Pu, Jia-Xi; Luo, Yan-Cheng; Zhou, Qiao-Ling.
Inflamm Res; 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31172209

Não foram localizados documentos relacionados