A microRNA­24­to­secretagogin regulatory pathway mediates cholesterol­induced inhibition of insulin secretion.

Yang, Jing; Lv, Yuncheng; Zhao, Zhibo; Li, Wu; Xiang, Sunmin; Zhou, Lingzhi; Gao, Anbo; Yan, Bin; Ou, Lingling; Ling, Hong; Xiao, Xinhua; Liu, Jianghua.
Int J Mol Med; 44(2): 608-616, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31173188