Identification and characterization of a murine model of BCR­ABL1+ acute B­lymphoblastic leukemia with central nervous system metastasis.

Yu, Xiaozhuo; Zhang, Hua; Yuan, Meng; Zhang, Ping; Wang, Yang; Zheng, Mingzhe; Lv, Zhuangwei; Odhiambo, Woodvine Otieno; Li, Canyu; Liu, Chengcheng; Ma, Yunfeng; Ji, Yanhong.
Oncol Rep; 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31173268

Não foram localizados documentos relacionados