Preparation of an acellular spinal cord scaffold to improve its biological properties.

Xing, Hui; Yin, Hong; Sun, Chao; Ren, Xianjun; Tian, Yongyang; Yu, Miao; Jiang, Tao.
Mol Med Rep; 20(2): 1075-1084, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31173271