Specific RANK Cytoplasmic Motifs Drive Osteoclastogenesis.

Li, Yuyu; Shi, Zhenqi; Jules, Joel; Chen, Shenyuan; Kesterson, Robert A; Zhao, Dongfeng; Zhang, Ping; Feng, Xu.
J Bone Miner Res; 2019 Jun 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31173390