Molecular detection of Neospora caninum from naturally infected four passeriforme birds in China.

Liu, Meng-Ting; Lv, Qiu-Yan; Jiang, Wei-Xing; Li, Jianhua; Gui, Bin-Ze; Zheng, Wen-Bin; Zhu, Xing-Quan; Liu, Guo-Hua.
Acta Trop; 197: 105044, 2019 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31173736

Não foram localizados documentos relacionados