Polyunsaturated fatty acids from microalgae Spirulina platensis modulates lipid metabolism disorders and gut microbiota in high-fat diet rats.

Li, Tian-Tian; Tong, Ai-Jun; Liu, Yuan-Yuan; Huang, Zi-Rui; Wan, Xu-Zhi; Pan, Yu-Yang; Jia, Rui-Bo; Liu, Bin; Chen, Xin-Hua; Zhao, Chao.
Food Chem Toxicol; 131: 110558, 2019 Jun 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31175915