LuxS/AI-2 system is involved in fluoroquinolones susceptibility in Streptococcus suis through overexpression of efflux pump SatAB.

Wang, Yang; Liu, Baobao; Li, Jinpeng; Gong, Shenglong; Dong, Xiao; Mao, Chenlong; Yi, Li.
Vet Microbiol; 233: 154-158, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31176402