Normoxia is not favorable for maintaining stemness of human endothelial progenitor cells.

Lin, Yiqiu; Liu, Bing; Deng, Tongyuan; Zhong, Jian; Feng, Zhuowei; Zeng, Qing; Huang, Guozhi; Chen, Zhenzhou.
Stem Cell Res; 38: 101464, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31176915

Não foram localizados documentos relacionados