Efficient rare earth co-doped TiO<sub>2</sub> electron transport layer for high-performance perovskite solar cells.

Zhang, Boxue; Song, Zonglong; Jin, Junjie; Bi, Wenbo; Li, Hao; Chen, Cong; Dai, Qilin; Xu, Lin; Song, Hongwei.
J Colloid Interface Sci; 553: 14-21, 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31176975