Ginsenoside compound K ameliorates imiquimod-induced psoriasis-like dermatitis through inhibiting REG3A/RegIIIγ expression in keratinocytes.

Fan, Huayu; Wang, Yao; Zhang, Xilin; Chen, Jinguang; Zhou, Qianqian; Yu, Zengyang; Chen, Youdong; Chen, Zeyu; Gu, Jun; Shi, Yuling.
Biochem Biophys Res Commun; 515(4): 665-671, 2019 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31182284