Salvage treatment with anlotinib for advanced non-small cell lung cancer.

Wu, Di; Nie, Jun; Dai, Ling; Hu, Weiheng; Zhang, Jie; Chen, Xiaoling; Ma, Xiangjuan; Tian, Guangming; Han, Jindi; Han, Sen; Long, Jieran; Wang, Yang; Zhang, Ziran; Fang, Jian.
Thorac Cancer; 10(7): 1590-1596, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31183998