SUMO-Specific Protease 1 Is Critical for Myeloid-Derived Suppressor Cell Development and Function.

Huang, Xian; Zuo, Yong; Wang, Xiuzhi; Wu, Xuefeng; Tan, Hongsheng; Fan, Qiuju; Dong, Baijun; Xue, Wei; Chen, Guo-Qiang; Cheng, Jinke.
Cancer Res; 2019 Jun 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31186231