Genome-wide identification and characterization of long non-coding RNAs expressed during sheep fetal and postnatal hair follicle development.

Sulayman, Ablat; Tian, Kechuan; Huang, Xixia; Tian, Yuezhen; Xu, Xinming; Fu, Xuefeng; Zhao, Bingru; Wu, Weiwei; Wang, Dan; Yasin, Aynur; Tulafu, Hanikezi.
Sci Rep; 9(1): 8501, 2019 Jun 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31186438