Cantharidin decreased viable cell number in human osteosarcoma U-2 OS cells through G<sub>2</sub>/M phase arrest and induction of cell apoptosis.

Chen, Chia-Ching; Chueh, Fu-Shin; Peng, Shu-Fen; Huang, Wen-Wen; Tsai, Chang-Hai; Tsai, Fuu-Jen; Huang, Chih-Yang; Tang, Chih-Hsin; Yang, Jai-Sing; Hsu, Yuan-Man; Yin, Mei-Chin; Huang, Yi-Ping; Chung, Jing-Gung.
Biosci Biotechnol Biochem; : 1-12, 2019 Jun 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31187696