Long-Term Effect of Different Optimizing Methods for Cardiac Resynchronization Therapy in Patients with Heart Failure: A Randomized and Controlled Pilot Study.

Zhang, Yu; Xing, Qiang; Zhang, Jiang-Hua; Jiang, Wei-Feng; Qin, Mu; Liu, Xu.
Cardiology; 142(3): 158-166, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31189165

Não foram localizados documentos relacionados