[Effect of electroacupuncture at "Zusanli" (ST 36) and "Yanglingquan" (GB 34) on perinatal nicotine-exposure-induced lung function and morphology of neonatal rats].

Su, Hang; Ji, Bo; Zhao, Guo-Zhen; Liu, Yi-Tian; Ge, Yun-Peng; Dai, Jian; Lu, Ya-Wen; Wang, Dan; Reiko, Sakurai; Rehan, V K; Yan, Ming-Na; Sun, Xiao-Min; Bai, Hong-Xin; Guo, Meng-Wei; Ren, Xiao-Xuan.
Zhongguo Zhen Jiu; 39(6): 632-6, 2019 Jun 12.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-31190501