Protective effects of a combination of ShengMai-Yin and Ganmaidazao decoction in a mouse model of type 2 diabetes with nonalcoholic fatty liver disease.

Li, Senlin; Qian, Ying; Xie, Rui; Li, Yangsha; Jia, Zhao; Zhang, Zijun; Huang, Rongrong; Tuo, Lingling; Quan, Yihong; Yu, Zhihong; Liu, Jue; Xiang, Ming.
J Ethnopharmacol; : 112029, 2019 Jun 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31216433

Não foram localizados documentos relacionados