Insight into the molecular mechanism of LINC00152/miR-215/CDK13 axis in hepatocellular carcinoma progression.

Wang, Jianchu; Zhang, Ying; Lu, Libai; Lu, Yuan; Tang, Qianli; Pu, Jian.
J Cell Biochem; 2019 Jul 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31297882