<i>In Vitro</i> and <i>In Vivo</i> Toxicity of Black Phosphorus Nanosheets.

Sun, Yurong; Fan, Sanhong; Fan, Sanhong; Li, Chen; Shang, Zengfu; Gu, Mengmeng; Liang, Shufeng; Tian, Xin.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 659-667, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383060