Effects of Titanium Nano-Foveolae Surfaces on Human Gingival Fibroblasts.

Zhang, Yujun; Zhang, Yilin; Kong, Tingting; Ye, Bin; Li, Xiaoyan; Ji, Ping; Sun, Shengjun.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 673-679, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383062