Improved Removal of Toxic Metal Ions by Incorporating Graphene Oxide into Bacterial Cellulose.

Luo, Honglin; Feng, Fangfang; Yao, Fanglian; Zhu, Yong; Yang, Zhiwei; Wan, Yizao.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 719-730, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383067