Enhanced Ethanol-Sensing Properties Based on Modified NiO-ZnO <i>p-n</i> Heterojunction Nanotubes.

Bao, Hai-Feng; Yue, Tong-Tong; Zhang, Xin-Xin; Dong, Zhaojun; Yan, Yan; Feng, Wei.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 731-740, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383068

Não foram localizados documentos relacionados