Fabrication of N and F Modified La-TiO2 Nanoparticles and Their Enhanced Photocatalytic Response to Visible Light.

Fan, Ji-Min; Lei, Yun-Yu; Gu, Zhan-Yong; Zhang, Bing; Yin, Shu; Zhao, Zhi-Huan.
J Nanosci Nanotechnol; 20(2): 779-788, 2020 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31383073